Algemene Voorwaarden

I. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden Cleanbuild B.V. zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen, adviezen van en alle overeenkomsten met Cleanbuild B.V. (verder “Cleanbuild”). In het bijzonder zijn zij van toepassing op alle overeenkomsten tot aanneming van werk en/of koop en verkoop.

1.2 Eventuele door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op aanbiedingen van Cleanbuild en met Cleanbuild gesloten overeenkomsten.

1.3 Wijzigingen in de tussen Cleanbuild en wederpartij gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Cleanbuild en wederpartij zijn overeengekomen.

1.4 Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden ongeldig blijken te zijn, of door een rechter buiten werking worden gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Cleanbuild en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden, of indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg dan wel de situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

II. Aanbiedingen

2.1 Alle door of namens Cleanbuild gedane mondelinge of schriftelijke aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de wederpartij, heeft Cleanbuild het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Cleanbuild daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Cleanbuild anders aangeeft.

2.3 De door Cleanbuild bij een aanbieding gehanteerde technische specificaties, daaronder begrepen berekeningen, prijslijsten, tekeningen, brochures en andere gegevens, etc. zijn slechts informatief en geven een algemene weergave. Zij binden Cleanbuild niet. Voor eventuele onvolkomenheden is Cleanbuild niet aansprakelijk. Cleanbuild is niet verplicht detailgegevens te verstrekken.

2.4 Indien de aanbieding van Cleanbuild niet leidt tot een overeenkomst met de wederpartij zullen alle zaken en overige documentatie zoals bedoeld in het vorige lid, door de wederpartij franco aan Cleanbuild worden teruggezonden.

2.5 Indien de wederpartij bij Cleanbuild een bestelling plaatst per telefoon, e-mail of telefax, wordt de inhoud van de overeenkomst volledig bewezen door middel van de aan de hand van deze bestelling door Cleanbuild aan de wederpartij verstrekte orderbevestiging, tenzij de wederpartij onmiddellijk na ontvangst zijn bezwaren tegen deze orderbevestiging kenbaar maakt.

III. Overeenkomst

3.1. Overeenkomsten tussen Cleanbuild en wederpartij komen pas tot stand door schriftelijke acceptatie door Cleanbuild. De schriftelijke acceptatie door Cleanbuild wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Aanvullende afspraken, wijzigingen door wie ook gedaan, zijn slechts bindend indien deze door Cleanbuild schriftelijk zijn bevestigd.

3.2 Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen offerte en/of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame binnen drie werkdagen na ontvangst van de factuur.

3.3 Elke overeenkomst wordt door Cleanbuild aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat wederpartij voldoende kredietwaardig is voor de volledige nakoming van de overeenkomst. Cleanbuild is gerechtigd zowel vóór het sluiten van de overeenkomst als tijdens het uitvoeren van de overeenkomst, alvorens te presteren, van wederpartij zekerheid te eisen dat deze aan zijn verplichtingen zal voldoen.

3.4 Cleanbuild is bevoegd om – indien Cleanbuild dit noodzakelijk acht – voor een juiste uitvoering van de aan Cleanbuild verstrekte opdrachten en na overleg met de wederpartij, bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

3.5 Ontwerpen, tekeningen, berekeningen, specificaties, maatvoeringen, constructies, werkwijzen, plaatsingsvoorschriften, technische omschrijvingen en andere bescheiden maken deel uit van de overeenkomst indien en voor zover in de overeenkomst daarnaar is verwezen.

IV. Leveringstermijn / uitvoeringsperiode

4.1 Door Cleanbuild opgegeven leveringstermijn of uitvoeringsperiode geldt als indicatief en is niet te beschouwen als fatale termijn. In het geval van overschrijding van de opgegeven termijn is wederpartij niet gerechtigd tot het vorderen van vergoeding van aanvullende of vervangende, directe of indirecte schade of tot niet-nakoming dan wel opschorting van enige uit de overeenkomst, dan wel enige andere overeenkomst voortvloeiende verplichting of tot beëindiging of ontbinding van de overeenkomst

4.2 De leveringstermijn of uitvoeringsperiode gaat in na totstandkoming van de overeenkomst, doch niet eerder dan op de dag waarop door wederpartij een schriftelijke bevestiging van het ontstaan van de overeenkomst van Cleanbuild is ontvangen, en niet eerder dan nadat over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van Cleanbuild, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst is voldaan.

4.3 Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke bij Cleanbuild bekend waren toen de leveringstermijn of uitvoeringsperiode werd vastgesteld, kan Cleanbuild de levertermijn of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om onder deze omstandigheden uit te voeren.

4.4 Als er sprake is van meerwerk wordt de leveringstermijn of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de 2

materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Cleanbuild kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

4.5 Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Cleanbuild wordt de leveringstermijn of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting.

4.6 Als sprake is van overmacht als gespecificeerd in artikel XIV van deze voorwaarden of onwerkbare omstandigheden wordt de leveringstermijn of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging. Onder onwerkbare omstandigheden worden verstaan alle omstandigheden, waaronder begrepen onwerkbaar weer (zoals neerslag-, wind-, of temperatuursomstandigheden) die – naar het uitsluitend oordeel van Cleanbuild – ofwel een onveilige werksituatie doen ontstaan ofwel de ongestoorde uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of nadelig beïnvloeden.

4.7 Behoudens opzet of bewust roekeloosheid zijdens Cleanbuild, kan de wederpartij bij een overschrijding van de leveringstermijn of uitvoeringsperiode tot 30 dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien de leveringstermijn of uitvoeringsperiode wordt overschreden met meer dan 30 dagen, dient de wederpartij Cleanbuild schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij aan Cleanbuild een redelijke termijn voor de nakoming te geven.

V. Levering zaken

5.1 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering van zaken af fabriek/magazijn (EXW Ex Works, volgens de laatste versie van de INCOTERMS) ter plaatse van de betreffende bedrijfslocatie van Cleanbuild. Op dat moment gaat het risico voor schade aan en/of verlies van zaken over op wederpartij.

5.2 Indien wederpartij het vervoermiddel moet stellen is hij verplicht de zaken in ontvangst te nemen op het door Cleanbuild van tevoren aan te zeggen tijdstip. Indien Cleanbuild het vervoermiddel moet stellen, zal zij wederpartij tijdig in kennis stellen van de datum van vertrek en/of het verwachte tijdstip van aankomst van de bestemmingsplaats van het vervoermiddel.

5.3 Wederpartij dient de zaken terstond na aankomst op de door wederpartij opgegeven plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Indien wederpartij de zaken niet op de overeengekomen datum in ontvangst neemt, is wederpartij in verzuim en kan Cleanbuild: -de overeenkomst ontbinden; -de zaken voor rekening en risico aan wederpartij verzenden; -de zaken voor rekening en risico voor wederpartij opslaan; – indien vier weken zijn verstreken, te rekenen vanaf het tijdstip dat wederpartij in zijn verplichtingen tot inontvangstneming van de zaken tekort is geschoten, tot (onderhandse) verkoop van de zaken overgaan. Alle uit bovenstaande omstandigheden voortvloeiende kosten, waaronder onder andere begrepen de kosten van opslag en eventueel minderopbrengst, komen voor rekening van wederpartij. Het dit artikel bepaalde geldt onverminderd de overige aan Cleanbuild toekomende rechten.

5.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.3 is Cleanbuild bevoegd om wanneer niemand namens wederpartij op de overeengekomen plaats van levering aanwezig is, de zaken ter plaatste te lossen en achter te laten op een daarvoor geschikte plaats.

5.5 Cleanbuild is gerechtigd om in gedeelten te leveren; deelleveranties kunnen afzonderlijk door Cleanbuild aan wederpartij worden gefactureerd.

VI. Omvang en uitvoering van het werk

6.1 Wederpartij draagt ervoor zorg dat alle vergunningen, ontheffingen, etc. die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.

6.2 Tenzij anders is overeengekomen, is in de prijs van het werk niet begrepen:

– de kosten voor het afvoeren van materialen, bouwstoffen en/of afval;

– de kosten ter voorkoming van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken.

6.3 Wederpartij draagt ervoor zorg dat Cleanbuild haar werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, waaronder gas, water en elektriciteit.

6.4 Wederpartij is aansprakelijk voor schade in verband met verlies, diefstal, beschadiging van zaken van Cleanbuild welke zich op de bouwplaats bevinden en dient zich voor deze risico’s adequaat te verzekeren.

VII Meer- en minder werk

7.1 Van meer- of minderwerk is in ieder geval sprake wanneer:

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;

b. de door wederpartij aan Cleanbuild verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

c. van geschatte hoeveelheden meer dan 10% wordt afgeweken.

7.2 Indien de som van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, is Cleanbuild gerechtigd bij de eindafrekening 10% van het verschil bij wederpartij in rekening brengen.

VIII. Oplevering van het werk

8.1 Indien sprake is van een overeenkomst tot aanneming van werk, wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer:

a. de wederpartij het werk heeft goedgekeurd;

b. het werk door de wederpartij in gebruik is genomen. Neemt de wederpartij een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c. Cleanbuild schriftelijk aan de wederpartij heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en de wederpartij niet binnen 14 dagen na deze mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

d. de wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

8.2 Indien de wederpartij het werk niet goedkeurt, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Cleanbuild en Cleanbuild in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren.

IX. Garantie

9.1 Cleanbuild staat – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.

9.2 Indien blijkt dat de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is, zal Cleanbuild deze alsnog deugdelijke uitvoeren of wederpartij crediteren voor een evenredig deel van de factuur. Wederpartij dient Cleanbuild in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek of de bewerking opnieuw uit te voeren.

9.3 Wederpartij komt uitsluitend een beroep op garantie toe indien hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Cleanbuild heeft voldaan.

9.4 Geen garantie wordt gegeven wanneer gebreken het gevolg zijn van: 3

 • gebruikelijke slijtage;
 • onoordeelkundig gebruik;
 • niet of onjuist gevoerd onderhoud;
 • installatie, montage of reparatie door wederpartij of door derden;
 • gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door wederpartij;


Geen garantie wordt gegeven op:

 • geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
 • het keuren en repareren van zaken van wederpartij;
 • zaken waarvoor fabrieksgarantie is verleend.


9.5 Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van wederpartij op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke grondslag dan ook.

X. Prijzen

10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen van Cleanbuild: -gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats; -exclusief B.T.W., invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten; -exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering; – vermeld in euro.

10.2 Cleanbuild heeft het recht nadat de overeenkomst is gesloten en bevestigd, de prijs aan te passen, dan wel de overeenkomst te ontbinden, indien zich factoren voordoen die dit rechtvaardigen. Onder bovengenoemde factoren worden onder andere, maar niet uitsluitend, begrepen stijging van materiaalprijzen, productiekosten, invoerrechten, belastingen, valutawijzigingen, etc.

10.3 Wederpartij heeft na kennisgeving van een aanpassing van de prijs als bedoeld in artikel 10.2 het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de aanpassing van de bedongen prijs door Cleanbuild plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Ontbinding door wederpartij dient schriftelijk te geschieden binnen één week na kennisgeving van een aanpassing van de prijs. Indien wederpartij de overeenkomst niet binnen één week na kennisgeving omtrent aanpassing van de prijs schriftelijk heeft ontbonden, worden partijen geacht omtrent de door Cleanbuild meegedeelde prijsverhoging overeenstemming te hebben bereikt.

XI. Betaling

11.1 Betaling zal geschieden op een door Cleanbuild aan te wijzen bankrekening.

11.2 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats op de navolgende wijze:

a. bij een overeenkomst tot aanneming van werk:

 • 40% van de totale prijs bij opdracht;
 • 50% van de totale prijs na aanvoer van materiaal of als de levering van materiaal niet in de opdracht is inbegrepen na aanvang van de werkzaamheden;
 • 10% van de totale prijs bij oplevering.

b. bij een overeenkomst tot koop en verkoop binnen 30 dagen na factuurdatum.

c. in alle overige gevallen binnen 30 dagen na factuurdatum.

11.3 De betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting of schuldvergelijking. Indien wederpartij met Cleanbuild schriftelijk een betalingskorting is overeengekomen, vervalt deze, indien de betalingen van wederpartij niet binnen de gestelde termijn door Cleanbuild zijn ontvangen.

11.4 Indien wederpartij met zijn betalingsverplichtingen in gebreke blijft, dan is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan onmiddellijk de wettelijke handelsrente verschuldigd. Voorts komen alle te maken buitengerechtelijke kosten voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het door wederpartij verschuldigde bedrag.

11.5 Eventuele geschillen tussen wederpartij en Cleanbuild naar aanleiding van door wederpartij gedane reclames dan wel uit andere hoofde, geven wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

11.6 Cleanbuild is steeds bevoegd al hetgeen zij aan wederpartij schuldig is te verrekenen met hetgeen wederpartij, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarden of tijdsbepaling, aan Cleanbuild of een daaraan gelieerde vennootschap schuldig is. Wederpartij doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

11.7 Zodra wederpartij met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van Cleanbuild op wederpartij opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in.

XII. Klachtplicht / reclames

12.1 Wederpartij is bij overeenkomsten tot koop en verkoop verplicht de zaken onmiddellijk bij aflevering op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te controleren op gebreken.

12.2 Wederpartij kan in alle gevallen op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Cleanbuild heeft geklaagd onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Geringe afwijking onder andere in kwaliteit, samenstelling, eigenschappen, kleur en dergelijke, die uit technisch oogpunt bezien onvermijdelijk zijn, of die volgens gebruik algemeen worden geaccepteerd, kunnen nooit grond voor klachten opleveren.

12.3 Wederpartij kan op een gebrek geen beroep meer doen, indien:

a. de zaken door of namens wederpartij ondeugdelijk of in strijd met door of namens Cleanbuild gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen;

b. de zaken door of namens wederpartij zijn verwerkt;

c. wederpartij enige uit de onderliggende overeenkomst voor haar voortvloeiende verplichting jegens Cleanbuild niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

12.4 Wederpartij moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij Cleanbuild hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet wederpartij uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

12.5 Retourzendingen door wederpartij zijn slechts toegestaan indien Cleanbuild daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.

12.6 Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.

XIII. Aansprakelijkheid

13.1. De aansprakelijkheid van Cleanbuild in verband met toerekenbare tekortkomingen is, behoudens opzet of bewust roekeloosheid, beperkt tot maximaal 50% van de aanneemsom (ex BTW) dan wel 50% van de overeengekomen prijs van de door Cleanbuild verkochte en geleverde zaken (exclusief BTW) en is geen geval hoger dan het bedrag dat Cleanbuild in het betreffende geval van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. 4

13.2. Cleanbuild zal, tenzij in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, nimmer aansprakelijk zijn voor een gebrek dat het gevolg is van enig gebrek in een haar door een derde afgeleverde grondstof, dan wel een door een derde aan haar geleverd gereed product of halffabricaat.

13.3. Zaken van derden (die niet door Cleanbuild zelf zijn vervaardigd) worden geleverd onder de garantiebepalingen van de desbetreffende producent, welke garantiebepalingen Cleanbuild op eerste verzoek aan wederpartij zal verschaffen.

13.4. Cleanbuild aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot bedrijfs-, gevolg-, of stilligschade en gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, milieuschade, schade aan naam en/of goodwill, die wederpartij zal lijden, tenzij wederpartij aantoont dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Cleanbuild.

13.5 Mededelingen door of namens Cleanbuild betreffende de kwaliteit, samenstelling, eigenschappen van zaken of de prestatie waartoe Cleanbuild zich heeft verbonden binden Cleanbuild niet, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie gedaan.

13.6 Wederpartij is aansprakelijk voor de juistheid van de aan Cleanbuild verstrekte tekeningen en gegevens. Afbeeldingen, tekeningen, kostenbegrotingen, schema’s, adviezen, ontwerpen en overige informatie welke door Cleanbuild zijn verstrekt, zijn voor Cleanbuild niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen door Cleanbuild kan worden geleverd.

13.7 Cleanbuild is niet aansprakelijk als het werk of de geleverde zaken zijn beschadigd door een ongeval, verkeerd of onoordeelkundig gebruik, misbruik of verkeerde toepassing, of als resultaat van door wederpartij zelf aangebrachte wijzigingen in, of reparaties van zaken, of geen of onoordeelkundig onderhoud.

13.8 Schade die het gevolg is van het feit, dat wederpartij bij inontvangstneming of verwerking van zaken deze niet op deugdelijkheid heeft gecontroleerd, is voor rekening van wederpartij.

13.9 Iedere schadevordering jegens Cleanbuild, behalve die welke door Cleanbuild is erkend, moet binnen drie maanden na het ontstaan van die vordering schriftelijk bij Cleanbuild worden gemeld, op straffe van verval.

13.10 De werknemers van Cleanbuild of door Cleanbuild voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens wederpartij beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.

13.11 Wederpartij vrijwaart Cleanbuild voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Cleanbuild geleverde producten en/of materialen. Wederpartij is gehouden alle voor Cleanbuild in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

13.12 De aansprakelijkheid van Cleanbuild wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de wederpartij Cleanbuild onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de gestelde tekortkoming wordt gesteld, en Cleanbuild ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Cleanbuild in staat is adequaat te reageren. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op vergoeding van directe of indirecte schade is steeds dat de wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Cleanbuild meldt. Verwezen zij ook naar hetgeen hierover is bepaald in artikel XII.

XIV. Overmacht

14.1 Cleanbuild is gerechtigd om zonder in gebreke te zijn haar verplichtingen op te schorten, indien Cleanbuild als een direct of indirect gevolg van één of meer in artikel 14.2 vermelde oorzaken – onverschillig of deze ten tijde van het afsluiten van het contract waren te voorzien – redelijkerwijs niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen.

14.2 Van overmacht aan de zijde van Cleanbuild is sprake indien Cleanbuild na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terreuraanslagen, onlusten, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, extreme weersomstandigheden, storing in de aanvoer of voorziening van grond- en hulpstoffen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, wanprestatie door een leverancier van wie Cleanbuild zijn zaken betrekt, defecten aan machines en installaties, defecten aan vervoermiddelen, transportbelemmeringen, intrekking of niet niet-verlenging van benodigde vergunningen, certificaten, licenties en dergelijke en voorts ten gevolge van alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van Cleanbuild ontstaan.

14.3 Cleanbuild is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. Wederpartij en Cleanbuild kunnen de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

14.4 Indien sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

14.5 Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

XV. Ingebreke blijven wederpartij

15.1 Indien wederpartij in enig opzicht nalatig mocht zijn in de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder die tot betaling en die tot in ontvangstneming der zaken, of indien één of meer leveringstermijnen zijn verstreken zonder dat wederpartij het gekochte heeft opgevorderd alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie, curatele of ontbinding van wederpartij, is Cleanbuild onverminderd haar recht om nakoming te eisen, te allen tijde gerechtigd zonder ingebrekestelling:

a. haar verplichtingen zoals die voortvloeien uit de overeenkomst op te schorten;

b. de zaken voor rekening en risico van wederpartij naar elders te vervoeren en op te slaan of in zijn eigen bedrijf opgeslagen te houden;

c. alle verdere leveranties, onverschillig uit welk contract, op te schorten;

d. alle lopende contracten door schriftelijke kennisgeving aan wederpartij eenzijdig geheel of gedeeltelijke ontbonden te verklaren en de geleverde zaken terug te nemen;

e. van wederpartij volledige vergoeding van rente, schade en kosten te vorderen.

15.2 In geval wederpartij in gebreke is, worden alle vorderingen van Cleanbuild op wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

XVI. Eigendomsvoorbehoud

16.1 Cleanbuild behoudt zich de eigendom voor van alle door Cleanbuild aan wederpartij geleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Cleanbuild in het kader van de overeenkomst ten behoeve van wederpartij en door wederpartij te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat wederpartij ook deze vorderingen van Cleanbuild geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Cleanbuild tegen wederpartij mocht krijgen wegens tekortschieten van wederpartij in een of meer van zijn verplichtingen jegens Cleanbuild.

16.2 Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid 6.

16.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van wederpartij bevinden, behoudt Cleanbuild hierbij nu reeds voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW genoemde, die Cleanbuild uit welke hoofde dan ook op wederpartij mocht hebben.

16.4 Wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Cleanbuild te bewaren. Wederpartij is verplicht de zaken, voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Cleanbuild op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van wederpartij op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Cleanbuild te kennen heeft dit te wensen, door wederpartij aan Cleanbuild worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Cleanbuild op wederpartij.

16.5 Indien wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Cleanbuild tekortschiet of Cleanbuild goed grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Cleanbuild gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Wederpartij machtigt Cleanbuild de plaats te betreden waar de geleverde zaken zich bevinden. Na het terugnemen zal wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

16.6 Het is wederpartij toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgegeven zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.

16.7 Wederpartij verplicht zich de vorderingen, die hij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van geleverde zaken, aan Cleanbuild te verpanden, bij gebreke waarvan hij Cleanbuild onherroepelijk machtigt zulks in zijn naam te doen.

XVII. Rechten van industriële en intellectuele eigendom

17.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten ter zake door Cleanbuild verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke berusten bij Cleanbuild of derden-rechthebbenden, en gaan door de overeenkomst met Cleanbuild niet op wederpartij over, ook niet indien de zaken of diensten specifiek voor wederpartij ontworpen, ontwikkeld of samengesteld zijn. De levering van een zaak kan niet als een uitdrukkelijke of impliciete licentie tot gebruik, verveelvoudiging of vrijgeven aan derden van de intellectuele of industriële eigendom, tenzij Cleanbuild daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

17.2 Cleanbuild verklaart dat met het geleverde, voor zover zij weet, geen inbreuk wordt gemaakt op de in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Cleanbuild kan wederpartij echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

17.3 Wederpartij staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Cleanbuild, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot het geleverde, bijvoorbeeld door het geleverde te kopiëren of na te maken.

XXIII. Verjaring

18.1 Vorderingsrechten van wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

XIX. Toepasselijk recht

19.1 Op alle overeenkomsten tussen wederpartij en Cleanbuild gesloten, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

19.2 Het Weense Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (V.N.-Verdrag van Wenen 11 april 1980) zal op de tussen Cleanbuild en wederpartij gesloten overeenkomsten niet van toepassing zijn.

XX. Geschillen

20.1 Elk geschil, voortvloeiende uit de tussen Cleanbuild en wederpartij gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, daaronder begrepen incasso van een vordering, zal uitsluitend onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter in de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

20.2 De uitleg volgens de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is bindend.

De hiervoor genoemde algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Arnhem op 1 januari 2020 onder aktenummer: 49/2020.

Cleanbuild B.V.
Mercuriusweg 15-A
3771 NC Barneveld
NEDERLAND

Cleanbuild B.V.
Mercuriusweg 15a
3771 NC Barneveld
Tel: +31 085 482 55 00
E: info@cleanbuild.nl

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag
08.30-12.30 uur, 13.00-17.00 uur

Zaterdag/zondag 
Gesloten

Wil je jouw project snel, vakkundig en voor een aantrekkelijke prijs laten uitvoeren?

Download dan nu onze brochure en ontdek alle voordelen van Cleanbuild.